Courses included

ออกแบบชีวิตงานให้ลงตัว (Designing Your Work Life) & สร้างเรื่องจากเสียงให้ปังด้วยพลัง Podcast (The Powerful Storytelling with Podcast)

2 คอร์สในราคาสุดพิเศษ 
ได้ทั้งเรื่องงาน และเรื่องการเล่าเรื่อง

ออกแบบชีวิตงานให้ลงตัว (Designing Your Work Life) & สร้างเรื่องจากเสียงให้ปังด้วยพลัง Podcast (The Powerful Storytelling with Podcast)

ออกแบบชีวิตงานให้ลงตัว (Designing Your Work Life) & สร้างเรื่องจากเสียงให้ปังด้วยพลัง Podcast (The Powerful Storytelling with Podcast)
Created with