Personal finance

บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน

Course Lessons

ประวัติผู้สอน

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
(หมอนัท คลินิกกองทุน)

นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.
การศึกษา
  • ปริญญาโท : Financial Management จาก College of Management, Mahidol University
  • ปริญญาตรี : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
  • คณะทำงาน Fund Fact Sheet กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการ Wealth for All ของ ก.ล.ต. 
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Fintech เช่น Finnomena, iTax และ Treasurist
  • Chief Investment Officer ของ Siriventure
  • ทีมวิเคราะห์กองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด


ผลงานหนังสือ

  • รวยด้วยกองทุนใคร ๆ ก็ทำได้
  • ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน
  • รวยหุ้นได้ ไม่ต้องลงทุนเอง
  • กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ
หมอนัท คลินิกกองทุน

Created with